Zapraszamy na rekolekcje

DUCHOWA MOC KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

prowadzone przez ks. Zbigniewa Wądrzyka
w sobotę 11 marca 2023 roku w dolnym kościele na Wrzecionie

W twoim dzieciństwie słyszałeś za dużo złych opinii o sobie?

Chcesz zrozumieć – zmienić – odrodzić się dzięki łasce.

PROGRAM REKOLEKCJI

8.15  Rejestracja uczestników, przygotowanie do rekolekcji
9.00 Konferencja: „Jak błogosławimy słowem? Kiedy złorzeczymy słowem?”
10.00 Ćwiczenie warsztatowe „ Kiedy czuję się zrozumiana/y”? O znaczeniu empatii
11.00  Przerwa
11.30 Konferencja: Duch lęku – owoc przekleństwa/złorzeczenia
12.30 Konferencja: Więzi – owoc błogosławieństwa
13.30 Przerwa na obiad / okazja do spowiedzi
15.00 Koronka
15.15  Część modlitewna:  Eucharystia, Modlitwa, spowiedź
16.30 Przerwa
16.45 Pytania / świadectwa
17.30  Zakończenie

KS. ZBIGNIEW WĄDRZYK

Kapłan Archidiecezji Gdańskiej, wyświęcony w 1996 roku. Kierownik duchowy. Autor rekolekcji o błogosławieństwie i przekleństwie, lękach i więziach, które stały się inspiracją do powstania i wzbogacenia wielu warsztatów.

Aby się zapisać, kliknij poniżej

INFORMACJE

Mira Kępka

tel. 798 098 204

„Wiedzcie, że w dniu sądu ludzie zdadzą sprawę z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa. Bo właśnie na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.” (Mt 12,36-37)

„Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” (Mt 5,9)

Regulamin uczetnika rekolekcji

1. Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych. W Rekolekcjach mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
2. Osoby niepełnoletnie (od 15 roku życia) mogą uczestniczyć w Rekolekcjach ze swoimi pełnoletnimi opiekunami.
3. Opłata rejestracyjna w kwocie 75 zł będzie ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach. Gdyby Rekolekcje nie odbyły się z winy organizatora opłata będzie zwrócona.
4. UWAGA Przedłużamy zapisy do dnia rekolekcji 11 marca. Jednak zamówienie posiłku możliwe jest do 7 marca. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału po 7 marca 2023r wpłata nie będzie zwracana, ale spożytkowana na koszty organizacyjne rekolekcji.
5. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na Rekolekcjach innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji.
6. Dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość indywidualnych ustaleń z organizatorami.
7. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Rekolekcji odpowiada ten uczestnik. Jest on zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych strat.
8. W miejscu odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.
9. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
10. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik naruszający porządek podczas Rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
12. Uczestnicy Rekolekcji ubezpieczają się we własnym zakresie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do rejestrowania podczas trwania Rekolekcji obrazu / dźwięku.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Rekolekcji bez opieki.
15. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz ewentualnie w sytuacjach interwencyjnych w czasie trwania Rekolekcji.
16. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.
17. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w klauzurze ochrony danych osobowych.
18. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.